TÀI LIỆU API - BOZ.VN

1. Hướng Dẫn Tích Hợp API Mua Mã Nguồn

1.1. API Lấy Danh Sách Mã Nguồn

Mô Tả: Lấy Danh Sách Mã Nguồn Hiện Có

Dữ Liệu Gửi Lên

 • Type: 1
 • Token: <Token của bạn>

Method: POST

Url: https://boz.vn/GetListCode

Code PHP Mẫu

<?php
$curl = curl_init();
$dataPost = array(
 "type" => "1",
 "token" => "JyRBfuDEJOnYJJXQDeujXMB2aoiH77Xt5AMWI1MrGGQ7NKMUxl",
);
curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => 'https://boz.vn/GetListCode',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
 CURLOPT_POSTFIELDS => $dataPost,
));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
print_r($response);
?>
            

Kết Quả Json Trả Về

1.2. API Mua Mã Nguồn

Mô Tả: Mua Mã Nguồn

Dữ Liệu Gửi Lên

 • Type: 2
 • ID: <ID Của Mã Nguồn Muốn Mua>
 • Token: <Token của bạn>

Method: POST

Url: https://boz.vn/BuyCode

Code PHP Mẫu

<?php
$curl = curl_init();
$dataPost = array(
 "type" => "2",
 "id" => "1",
 "token" => "JyRBfuDEJOnYJJXQDeujXMB2aoiH77Xt5AMWI1MrGGQ7NKMUxl",
);
curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => 'https://boz.vn/BuyCode',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
 CURLOPT_POSTFIELDS => $dataPost,
));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
print_r($response);
?>
            

Kết Quả Json Trả Về

2. Hướng Dẫn Tích Hợp API Mua FireWall

2.1. API Lấy Danh Sách FireWall

Mô Tả: Lấy Danh Sách FireWall Hiện Có

Dữ Liệu Gửi Lên

 • Type: 1
 • Token: <Token của bạn>

Method: POST

Url: https://boz.vn/GetListFireWall

Code PHP Mẫu

<?php
$curl = curl_init();
$dataPost = array(
 "type" => "1",
 "token" => "JyRBfuDEJOnYJJXQDeujXMB2aoiH77Xt5AMWI1MrGGQ7NKMUxl",
);
curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => 'https://boz.vn/GetListFireWall',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
 CURLOPT_POSTFIELDS => $dataPost,
));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
print_r($response);
?>
            

Kết Quả Json Trả Về

1.2. API Mua FireWall

Mô Tả: Mua FireWall

Dữ Liệu Gửi Lên

 • Type: 2
 • ID: <ID Của Gói FireWall Muốn Mua>
 • Month: <Số Tháng Bạn Muốn Mua>
 • Url: <Domain Website Của Bạn>
 • Website_ip: <IP Website Của Bạn>
 • Token: <Token của bạn>

Method: POST

Url: https://boz.vn/BuyFireWall

Code PHP Mẫu

<?php
$curl = curl_init();
$dataPost = array(
 "type" => "2",
 "id" => "1",
 "month" => "1",
 "url" => "domain.com",
 "website_ip" => "1.1.1.1",
 "token" => "JyRBfuDEJOnYJJXQDeujXMB2aoiH77Xt5AMWI1MrGGQ7NKMUxl",
);
curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => 'https://boz.vn/BuyFireWall',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
 CURLOPT_POSTFIELDS => $dataPost,
));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
print_r($response);
?>
            

Kết Quả Json Trả Về

3. Hướng Dẫn Tích Hợp API Bán Tài Khoản

3.1. API Lấy Danh Mục Tài Khoản

Mô Tả: Lấy Danh Mục Tài Khoản Hiện Có

Dữ Liệu Gửi Lên

 • Type: 1
 • Token: <Token của bạn>

Method: POST

Url: https://boz.vn/GetListAccount

Code PHP Mẫu

<?php
$curl = curl_init();
$dataPost = array(
 "type" => "1",
 "token" => "JyRBfuDEJOnYJJXQDeujXMB2aoiH77Xt5AMWI1MrGGQ7NKMUxl",
);
curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => 'https://boz.vn/GetListAccount',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
 CURLOPT_POSTFIELDS => $dataPost,
));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
print_r($response);
?>
            

Kết Quả Json Trả Về

3.2. API Lấy Danh Sách Tài Khoản Có Trong Danh Mục

Mô Tả: Lấy Danh Sách Tài Khoản Có Trong Danh Mục

Dữ Liệu Gửi Lên

 • Type: 2
 • Slug: <1 trong nhiều loại category_code get từ type 1>
 • Token: <Token của bạn>

Method: POST

Url: https://boz.vn/GetListAccount

Code PHP Mẫu

<?php
$curl = curl_init();
$dataPost = array(
 "type" => "2",
 "slug" => "netflix-premium",
 "token" => "JyRBfuDEJOnYJJXQDeujXMB2aoiH77Xt5AMWI1MrGGQ7NKMUxl",
);
curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => 'https://boz.vn/GetListAccount',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
 CURLOPT_POSTFIELDS => $dataPost,
));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
print_r($response);
?>
            

Kết Quả Json Trả Về

3.3. API Mua Tài Khoản

Mô Tả: Mua Tài Khoản

Dữ Liệu Gửi Lên

 • Type: 3
 • Id: <Id tài khoản bạn muốn mua>
 • Token: <Token của bạn>

Method: POST

Url: https://boz.vn/BuyAccount

Code PHP Mẫu

<?php
$curl = curl_init();
$dataPost = array(
 "type" => "3",
 "id" => "1",
 "token" => "JyRBfuDEJOnYJJXQDeujXMB2aoiH77Xt5AMWI1MrGGQ7NKMUxl",
);
curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => 'https://boz.vn/BuyAccount',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
 CURLOPT_POSTFIELDS => $dataPost,
));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
print_r($response);
?>
            

Kết Quả Json Trả Về

4. Hướng Dẫn Tích Hợp API Mua Domain

4.1. API Lấy Danh Sách Domain

Mô Tả: Lấy Danh Sách Domain Hiện Có

Dữ Liệu Gửi Lên

 • Type: 1
 • Token: <Token của bạn>

Method: POST

Url: https://boz.vn/GetListDomain

Code PHP Mẫu

<?php
$curl = curl_init();
$dataPost = array(
 "type" => "1",
 "token" => "JyRBfuDEJOnYJJXQDeujXMB2aoiH77Xt5AMWI1MrGGQ7NKMUxl",
);
curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => 'https://boz.vn/GetListDomain',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
 CURLOPT_POSTFIELDS => $dataPost,
));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
print_r($response);
?>
            

Kết Quả Json Trả Về

4.2. API Mua Domain

Mô Tả: Mua Domain

Dữ Liệu Gửi Lên

 • Type: 2
 • ID: <ID Của Đuôi Miền Bạn Muốn Mua>
 • NameDomain: <Tên Miền Bạn Muốn Đặt>
 • Years: <Số Năm Bạn Muốn Gia Hạn Cho Miền>
 • Nsclf: <NameServer CLF Của Bạn>
 • Token: <Token của bạn>

Method: POST

Url: https://boz.vn/BuyDomain

Code PHP Mẫu

<?php
$curl = curl_init();
$dataPost = array(
 "type" => "2",
 "id" => "1",
 "namedomain" => "boz",
 "years" => "1",
 "nsclf" => "alec.ns.cloudflare.com | karina.ns.cloudflare.com",
 "token" => "JyRBfuDEJOnYJJXQDeujXMB2aoiH77Xt5AMWI1MrGGQ7NKMUxl",
);
curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => 'https://boz.vn/BuyDomain',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
 CURLOPT_POSTFIELDS => $dataPost,
));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
print_r($response);
?>
            

Kết Quả Json Trả Về

5. Hướng Dẫn Tích Hợp API Thuê Cron

5.1. API Lấy Server Cron

Mô Tả: Lấy Server Cron Hiện Có

Dữ Liệu Gửi Lên

 • Type: 1
 • Token: <Token của bạn>

Method: POST

Url: https://boz.vn/GetServerCron

Code PHP Mẫu

<?php
$curl = curl_init();
$dataPost = array(
 "type" => "1",
 "token" => "JyRBfuDEJOnYJJXQDeujXMB2aoiH77Xt5AMWI1MrGGQ7NKMUxl",
);
curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => 'https://boz.vn/GetServerCron',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
 CURLOPT_POSTFIELDS => $dataPost,
));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
print_r($response);
?>
            

Kết Quả Json Trả Về

5.2. API Thuê Cron

Mô Tả: Thuê Cron

Dữ Liệu Gửi Lên

 • Type: 2
 • ID: <ID Server Bạn Muốn Thuê>
 • Linkcron: <Link Cron Của Bạn>
 • Timecron: <Số Giây Bạn Muốn Cron Chạy Mỗi Lần>
 • Token: <Token của bạn>

Method: POST

Url: https://boz.vn/BuyCron

Code PHP Mẫu

<?php
$curl = curl_init();
$dataPost = array(
 "type" => "2",
 "id" => "1",
 "linkcron" => "https://boz.vn/cron.php",
 "timecron" => "1",
 "token" => "JyRBfuDEJOnYJJXQDeujXMB2aoiH77Xt5AMWI1MrGGQ7NKMUxl",
);
curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => 'https://boz.vn/BuyCron',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
 CURLOPT_POSTFIELDS => $dataPost,
));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
print_r($response);
?>
            

Kết Quả Json Trả Về